Eye-Opener

Eye-opener: eerstelijnszorg voor NAH-cliënten

In samenwerking met Zorgbelang Midden Brabant is er een intervisieproject gestart onder de noemer Eye Opener.
Iedere groep kent maximaal 8 MENT zorgverleners waarbij zich 2 NAH lotgenoten aansluiten. Ze komen 3 tot 4 keer per jaar bij elkaar. Deze cursus vindt in de vroege avond plaats.

Iedere zorgverlener die zich aangesloten heeft bij MENT kan aangeven gebruik te willen maken van deze vorm van intervisie. Meer informatie vind u in de flyer Eye-Opener. Als u zich wilt aanmelden voor deze cursus kan dat via het contactformulier

In de toekomst zullen er meer NAH cliënten binnen de eerstelijns zorg worden behandeld Dit komt onder andere door een verwachte toename van het aantal mensen met niet aangeboren hersenletsel (NAH). De behandeltrajecten binnen de tweedelijnszorg zijn steeds korter en er is de tendens om de zorg minder in een intramurale setting en meer thuis aan te bieden.

Onzichtbare gevolgen NAH

Professionals in de NAH-zorg spelen een belangrijke rol in het begeleiden, behandelen en ondersteunen van cliënten. Het leven van NAH-cliënten speelt zich, met alle zichtbare en onzichtbare gevolgen van NAH, voor het grootste deel af buiten de spreekkamer of behandelruimte. Houd je hier als professional voldoende rekening mee bij de (be)handeling? En geef je voldoende ruimte aan NAH-cliënten om echt eigen regie te voeren?

NAH en invloed op dagelijks functioneren

Uit de ervaringen van de patiëntenverenigingen blijkt dit nog onvoldoende het geval te zijn. Individuele klachten worden bijvoorbeeld wel in relatie tot het NAH gebracht, maar er is nog weinig aandacht voor de gevolgen van hun problematiek voor het dagelijks functioneren.